0
Twój koszyk jest pusty.

Laboratorium Budowlane


Badania laboratoryjne betonu stanowią podstawę działalności spółki od początku jej istnienia. Laboratorium wizytowane jest przez jednostkę notyfikowaną w ramach certyfikacji systemu jakości odsługiwanych firm. Laboratorium pozostaje audytowane przez Instytut Dróg i Mostów w Warszawie w zakresie badań dla potrzeb budownictwa komunikacyjnego. W ramach badań oferujemy: badania betonu, badania prefabrykatów, badania kruszyw oraz badania cementu.

Krótki film z badania kręgu betonowego

Dział badań betonu 

 

Badania betonu to podstawa usług wykonywanych przez nasze Laboratorium.

Pracownia betonów wykonuje badania mieszanki betonowej i stwardniałego betonu zakresie :
- konsystencji mieszanki betonowej
- zawartości powietrza w mieszance betonowej
- określenia wytrzymałości normowej (28 dniowej) i wczesnej betonu na ściskanie oraz zginanie
- określenia wodoszczelności oraz wodoprzepuszczalności betonu
- określenia mrozoodporności betonu
- określenia nasiąkliwości betonu
- określenia gęstości betonu, wykonujmy również próbki normowe na potrzeby zlecającego

 

Badania w terenie 

 

Obsługa budowy w zakresie badań, konsystencji metodą stożka opadowego oraz stolika rozpływowego, pobieranie próbek betonowych do badań wytrzymałości betonu, pomiar temperatury masy betonowej, badanie zawartości powietrza w betonie, pomiar temperatury betonu w konstrukcji w czasie wiązania za pomocą czterokanałowego rejestratora

Odwierty rdzeniowe. Badanie wytrzymałość betonu w konstrukcji metodami niszczącymi i nieniszczącymi za pomocą  młotka Schmidta oraz odwiertów rdzeniowych. 

Badania betonu w konstrukcjach i elementach na podstawie pobranych odwiertów rdzeniowych ϕ 50, ϕ 100, ϕ 150. Oferowane odwierty rdzeniowe wykonywane są za pomocą wiertnic wyposażonych w diamentowe wiertła koronowe o średnicy dostosowanej do rodzaju badań. Wykonane odwierty rdzeniowe pozwalają na:

- uzyskanie próbek do badań laboratoryjnych,
- ocenę rzeczywistej grubości elementu,
- określenie ubytków korozyjnych,
- ocenę rodzaju, grubości i stanu warstw konstrukcji.

Pull-Off. Pomiar przyczepności przez odrywanie metodą pull-off pozwalający na ocenę:

- parametrów np. posadzki na odrywanie w celu określenia nośności układania np. desek podłogowych na badanej posadzce.

- wytrzymałości na odrywanie m.in. powłok, wypraw, napraw, tynków, hydroizolacji z pap zgrzewalnych itp. na podłożu betonowym.

- możliwość wykonania napraw powierzchniowych konstrukcji

- jakości przygotowania podłoża betonowego przed i po wykonaniu napraw powierzchniowych.

- wytrzymałość układu podkład - klej - posadzka

Zorn - Płyta dynamiczna. Badanie zagęszczenia gruntu za pomocą płyty dynamicznej, która w bardzo krótkim czasie określa zagęszczenia gruntu i automatycznie zapisuje najistotniejsze dane.

Płyta dynamiczna umożliwia wykonywanie kontroli zagęszczenia z jej udokumentowaniem oraz sterowanie i udoskonalanie robót zagęszczeniowych. Jednocześnie wzrasta jakość wykonawstwa i unika się szkód związanych z osiadaniem.

Dział badań kruszyw

 

Pracownia kruszyw wykonuje wstępne badania typu w zakresie niezbędnym dla wystawienia deklaracji właściwości użytkowych lub deklaracji zgodności kruszyw, jak również badania kruszyw w zakresie norm:
- kruszywa do zapraw
- kruszywa do betonu
- kruszywa do robót hydrotechnicznych
- kruszywa do celów budowlanych i drogowych

 

uziarnienie, zawartość pyłów, jakość pyłów, gęstość i nasiąkliwość, mrozoodporność, odporność na rozdrabnianie, odporność na ścieranie, wskaźnik piaskowy, wskaźnik płaskości kruszywa, kształt kruszywa

Dział badań prefabrykatów

 

Pracownia prefabrykatów wykonuje wstępne badania typu w zakresie niezbędnym dla wystawienia Deklaracji Właściwości Użytkowych lub Krajowej Deklaracji Zgodności.

 

W ramach stałej umowy lub na zlecenie wykonuje badania typu oraz wyrobu:

kształtów i wymiarów, nasiąkliwość, gęstość, mrozoodporność, wytrzymałość mechaniczna na ściskanie i zginanie. 

 

Zakres badań obejmuje :

- badania elementów ściennych z betonu kruszywowego, badania bloczków i pustaków

- badania elementów ściennych z ceramiki pełnej (cegła pełna)

- badania elementów stropowych gęsto-żebrowych, badanie pustaków i belek stropowych

- badania kręgów betonowych i żelbetowych, pokryw, nakryw i zwężek

- badania rur betonowych i żelbetowych, wraz z nakrywami i zwężkami

- badania kostek brukowych

- badania krawężników i obrzeży

- badania płyt brukowych

- prefabrykaty z zakresu małej architektury

- elementy ogrodzeń (słupki i płyty)

- inne prefabrykaty w zakresie zgodności z wymaganiami wspólnym

Dział badań cementów 

 

Pracownia cementów wykonuje badania cementów murarskich i zwykłych w zakresie:
- określenia wytrzymałości normowej i wczesnej
- określenie czasu wiązania cementu
- określenie stałości objętości

- oceny zgodności badanego cementu z wymaganiami normy lub aprobaty

- na zlecenie wykonujemy badania mieszanek cementowych o zadanym składzie materiałowym